H.S.P. Groningen
Dé specialist in de ontwikkeling en exploitatie van (erotische) internetcontent, datingsites en affiliateprogramma's
Internet:www.hsp-groningen.tk, Email: info@hsp-groningen.tk

M E N U
Home
Sorteer op alfabetische volgorde
Sorteer op Categorie
Advertenties
Banners / Links


Algemene Voorwaarden H.S.P. Groningen

Algemeen:
Op het bezoek en gebruik van deze Website en overige door ons aangeboden websites en diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing.
Bestudeer deze algemene voorwaarden aandachtig voor u de Website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden breek dan het bezoek aan deze website direct af.
Dit of toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Artikel 1. Definities:
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
H.S.P. Groningen: H.S.P. Groningen die websites promoot en partner en affiliate is van alle andere internetwebsites genoemd op deze Website, hierna te noemen H.S.P. Groningen;
Hyperlink: links die primair bedoeld zijn voor presentatie aan een menselijke Gebruiker;
Website: een medium voor de presentatie van informatie via het Internet;
Informatie: een op de Website geplaatste of daartoe aangeboden advertentietekst, link, banner of andere informatie;
Adverteerder: degene die Informatie plaatst c.q. laat plaatsen op de Website;
Klant: degene die gebruik maakt van de diensten die door H.S.P. Groningen danwel door Adverteerders worden aangeboden;
Gebruiker: degene die, anders dan als Klant of Adverteerder, gebruik maakt van de Website;
Persoonsgegevens: de door Adverteerder, Klant of Gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder naam/adres/woonplaats gegevens, emailadres en bankrekeningnummer;
Content: de daadwerkelijke inhoud van een website, deze inhoud bestaat onder andere maar niet uitsluitend uit films, foto’s, teksten en performer beelden;
Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden;

Artikel 2. Werkingsfeer en aard voorwaarden:
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden tussen H.S.P. Groningen en de Klant, Gebruiker en Adverteerder.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op gebruik van een website of dienst van H.S.P. Groningen.
2.3. Volgorde van geldigheid: Deze algemene voorwaarden. Daarnaast geldt de wet of de Europese regelgeving voor zover deze nog niet in de lokale wet is verwerkt.
2.4. Waar onderdelen van deze voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen van kracht en wordt overigens het betreffende onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: Inhoud en gebruik van de Website:
3.1. De Klant kan tegen betaling gebruik maken van de diensten van H.S.P. Groningen.
3.2. Gebruik van de Website en diensten aangeboden worden via de Website staat open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Indien u de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, bezwaar maakt tegen de inhoud van deze website en/of de gebruiker van de aangeboden Website of diensten zich in een geografisch gebied bevindt waar de toegang tot de website of gebruik van aangeboden diensten is verboden breek dan het bezoek aan deze website direct af.
3.3. H.S.P. Groningen is gerechtigd om een opdracht van een Klant niet uit te voeren of een Website zodanig aan te passen indien de opdracht c.q. de inhoud van de Website in strijd is met de Nederlandse wetgeving. Dit ter boeordeling van H.S.P. Groningen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid:
4.1. H.S.P. Groningen spant zich maximaal in om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.
4.2. Gebruiker kan H.S.P. Groningen op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de Website of overige diensten van H.S.P. Groningen.
4.3. De Klant kan H.S.P. Groningen op geen enkele wijze aansprakelijk stellen indien de aangeleverdere gegevens voor een opdracht op welke wijze dan ook verloren zijn gegaan.
4.4. H.S.P. Groningen is niet verantwoordelijk voor de content van Websites welke genoemd worden op deze Website, behoudens de door H.S.P. Groningen zelf ontworpen Websites.

Artikel 5: Escort- en privéwebsites:
5.1. H.S.P. Groningen is niet verantwoordelijk voor de Content van de door hen ontworpen Escort- en Privéwebsites jouwescort.nl en freewebs.com, ook niet voor spel- en typefouten. Tevens kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor sites die momenteel nog online staan maar op een andere server draaien waardoor wij die niet offline kunnen halen.
5.2. H.S.P. Groningen is niet verantwoordelijk voor de Content van andere Escort- en Privéwebsites waarnaar doorgelinkt wordt of waar Adverteerders hun website promoten.
5.3. Degene die hun diensten aanbieden op de Websites genoemd onder artikel 5.1. zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de manier waarop en hoe ze dat doen. H.S.P. Groningen kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.
5.4. Degene die gebruikmaakt van de diensten van een escort/privédame is gehouden aan de regels die zij zelf aangeeft op haar Website danwel mondeling heeft aangegeven.
5.5. Mocht een Klant niet thuis zijn, de deur niet opendoen, onvoldoende geld hebben of anderszins een escortdame voor niets laten komen dan is hij verplicht om de volledige onkosten te vergoeden. De hoogte van deze onkosten wordt door de escortdame zelf bepaald maar dienen in redelijkheid en billijkheid te worden vastgesteld.
5.6. Indien een Klant niet direct aangeeft dat een dame zijn type niet is, haar wel binnenlaat, ontkleedt of indien hij intiem is (geweest) met een dame, dan is hij verplicht de volledige vergoeding te betalen welke vooraf met de dame is overeengekomen.
5.7. Artikel 5.6. is ook van toepassing indien de afgesproken tijd niet wordt volgemaakt.
5.8. De onkosten genoemd in artikel 5.5. dient de klant via de bank of contant te betalen. Eventueel kan H.S.P. Groningen hierbij een rol spelen door de factuur voor de escort/privédame op te stellen en te versturen.

Artikel 6: Content:
6.1. H.S.P. Groningen is volledig verantwoordelijk voor alle op de door haar ontworpen Websites gepubliceerde Content met uitzondering van de performer beelden en de content op de Websites van derden waarnaar doorgelinkt wordt en welke niet door H.S.P. Groningen zelf zijn ontworpen.
6.2. De performer is onafhankelijk en maakt gebruik van de Website om diensten te leveren aan gebruikers van de website. De performer bepaalt hierbij geheel zelf waaruit de door hem geleverde diensten bestaan, mits de geleverde diensten niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving en de wetgeving in het land van waaruit de performer diensten levert. Indien de geleverde diensten in strijd zijn met de wetgeving van het geografisch gebied waarin de gebruiker zich bevindt, dan dient de gebruiker de diensten direct af te breken.
6.3. H.S.P. Groningen is niet verantwoordelijk voor handelingen verricht door performers die in strijd zijn met de wet.
6.4. H.S.P. Groningen gebruikt onder andere Websites van derden om, al dan niet tegen vergoeding, bezoekers te sturen naar haar Website. Deze derden die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van deze Hyperlinks zijn hierbij zelf aansprakelijk voor de inhoud van de Website en de wijze waarop deze derde de gebruiker door middel van Hyperlinks naar de Website stuurt.

Artikel 7: Privacy, persoonsgegevens en controle van gebruik:
7.1. H.S.P. Groningen besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van onze Klanten en de Gebruikers van deze Website. Voor extra informatie verwijzen wij u naar de privacy statement op deze Website.
7.2. Tijdens het bezoek aan de Website en/of gebruik van de diensten wordt er informatie van de Gebruiker gelogd. Deze informatie is nodig voor de correcte werking van de Website, tellingen en het optimaliseren/verbeteren van de Website en of overige diensten van H.S.P. Groningen. Deze informatie kan daarnaast gebruikt worden voor het opsporen van fouten en/of overtredingen van deze algemene voorwaarden, wettelijke bepalingen of voor andere zaken die H.S.P. Groningen noodzakelijk acht.
7.3. H.S.P. Groningen besteedt de grootste zorg aan de bescherming van deze informatie en zal deze informatie nimmer delen met derden.

Artikel 8: Klachtenafhandelingen:
8.1. Alle klachten in verband met gebruik van de website, kwaliteit of iedere andere klacht, zullen door H.S.P. Groningen serieus in behandeling worden genomen.
8.2. De Gebruiker/Klant dient een klacht schriftelijk via de mail bij H.S.P. Groningen kenbaar te maken.
8.3. H.S.P. Groningen zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. H.S.P. Groningen zal de klant hierover schriftelijk via de mail of telefonisch berichten.

Artikel 9: Intellectuele eigendommen:
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op de Website aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij H.S.P. Groningen of diens licentiegevers of partners.
9.2. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van H.S.P. Groningen worden verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan H.S.P. Groningen of haar licentiegevers en partners.
9.3. Mocht H.S.P. Groningen op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de website dan heeft H.S.P. Groningen het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Artikel 10: Wijzigingen in algemene voorwaarden:
10.1. H.S.P. Groningen heeft het recht om de diensten en Content die op haar Website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid deze algemene voorwaarden geregeld na te kijken. Als u de Website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft u daarmee aan met deze wijzigingen(en) in te stemmen en deze te aanvaarden. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing.
10.2. H.S.P. Groningen wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de algemene voorwaarden.

Artikel 11: Nederlands recht en geschillen:
11.1. Op gebruik van deze website en alle andere Websites welke door H.S.P. Groningen zijn ontworpen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
11.2. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
11.3. Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.eXTReMe Tracker
Algemene Voorwaarden     Disclaimer     Privacy    Sitemap